Obchodní podmínky a ochrana soukromí

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností DAMARA s.r.o., IČ: 27916642 (dále jen „provozovatel“) a jeho obchodními partnery. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

A. Fyzické produkty

I. Základní ustanovení

a) Registrací na TokenTrezor.com potvrzuje zákazník svůj souhlas se zasíláním zpráv od provozovatele tohoto portálu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Zasílání lze kdykoli odhlásit přes odkaz obsažený v každém emailu nebo přímo na webových stránkách provozovatele.

II. Kupní smlouva

a) Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky na webu provozovatele.

b) Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky provozovatelem. Toto přijetí provozovatel neprodleně potvrdí zákazníkovi na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

c) Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

III. Odstoupení od smlouvy

a) Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

b) Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Pokud se kupující rozhodne využít tohoto práva, musí požadavek na odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

c) Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Náklady na přepravu vraceného zboží od kupujícího prodávajícímu nese kupující.

d) Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení záležitosti zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a číslem bankovního účtu pro vrácení peněz.

e) Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V opačném případě bude hodnota dárků odečtena od vracené kupní ceny.

f) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání formou dalšího nákupu.

g) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží platbu za objednané zboží a kupující nereaguje na potvrzení objednávky prodávajícím po dobu sedmi dnů od objednání zboží.

h) Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V takovém případě bude provozovatel neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, přičemž k uzavření kupní smlouvy nedojde.

i) Pokud zboží není na skladě prodávajícího, či na skladě dodavatele, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o možném termínu dodání.

IV. Ceny a platby

a) Všechny ceny jsou smluvní.

b) Platební způsob je možno vybrat v průběhu objednávky.

V. Záruční podmínky

a) Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Dodací podmínky

Česká pošta

a) Fyzické produkty dodáváme prostřednictvím České pošty.

b) Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení.

c) Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, je třeba reklamaci uplatnit přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

d) Zásilka je obvykle doručena do dvou dnů od odeslání.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

a) Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží fakturu se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

II. Délka záruky

a) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – záruka se pak nevztahuje na vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva). Na věci použité se nevztahuje záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím a tento na ně nebyl upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Reklamace se řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

III. Záruční podmínky

a) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

b) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu: damara@matia.info, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

c) Místem pro uplatnění reklamace je adresa sídla společnosti.

d) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou. Náklady na přepravu k reklamaci od Kupujícího k Prodávajícímu nese Kupující. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

e) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

f) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a nevhodným zacházením či uskladněním.

IV. Způsob vyřízení reklamace

a) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

b) Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

c) Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

c.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy:

c.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

c.3. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

d) V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

e) O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

f) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

g) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

h) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován emailem, který uvedl již při nákupu.

i) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo emailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

B. Virtuální produkty

Obchodní podmínky

Provozovatel portálu společnost DAMARA s.r.o., IČ: 27916642 (dále jen „provozovatel“) nabízí prostřednictvím elektronického rozhraní na internetové adrese www.TokenTrezor.com prodej nebo zprostředkování prodeje prezentovaných produktů.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozován na internetové adrese www.TokenTrezor.com (dále jen „internetová adresa“), a to prostřednictvím elektronického rozhraní (dále jen „rozhraní“).

1.2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na internetové adrese si může zákazník vytvořit vlastní uživatelský účet a přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelské rozhraní“). Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „produkt“). V případě, že to elektronické rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání produktů též bez registrace.
2.2. Při registraci na internetové adrese a při objednávání produktů je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou provozovatelem považovány za správné.
2.3. Přístup do uživatelského rozhraní je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelské rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná v elektronickém rozhraní obchodu je informativního charakteru a provozovatel není povinen kupní smlouvu po provedení objednávky uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Elektronické rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech s platnými cenami včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Elektronické rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním produktů.

3.4. Pro objednání produktů vyplní zákazník objednávkový formulář v elektronickém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném produktu
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny za produkt, údaje o způsobu doručení objednávaného produktu
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před odesláním objednávky provozovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vložené údaje, a to i s ohledem na možnost provozovatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „email zákazníka“).

3.6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno na email zákazníka.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3.9. Provozovatel je oprávněn si od zákazníka vyžádat poskytnutí dodatečných informací k jeho objednávce, a to zejména z důvodů a v rozsahu stanoveném zákonem 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V takovémto případě je plnění objednávky provozovatelem pozastaveno do okamžiku obdržení těchto informací od zákazníka. Neposkytnutí těchto informací nebo poskytnutí v nedostatečném rozsahu je pro provozovatele důvodem k odstoupení od smlouvy.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu produktů a případné náklady spojené s jejich dodáním dle kupní smlouvy může zákazník uhradit provozovateli následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na účet obchodníka č. 8214970009/4000 vedený u Expobank (dále jen „bankovní účet provozovatele“)
– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal
– bezhotovostně převodem na adresu sítě blockchain

4.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit provozovateli také náklady spojené s dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů.

4.3. Provozovatel může od zákazníka požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

4.6. Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktů kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Provozovatel vystaví zákazníkovi po uhrazení kupní ceny daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě na email zákazníka. Provozovatel není plátcem DPH.

4.9. Provozovatel garantuje u některých tokenizovaných produktů možnost zpětného odkupu ve stejné měně, za kterou byl předmětný produkt pořízen. Provozovatel je povinen odkup realizovat do 10 pracovních dnů od zadání požadavku zákazníkem.

4.10. Cena zpětného odkupu se vypočte jako pořizovací cena snížená o poplatek ve výši 0,15% za každý den od okamžiku nákupu do okamžíku podání žádosti o zpětný odkup zákazníkem. Částečný zpětný odkup je možný.

4.11. Po uplynutí 24 měsíců od okamžiku nákupu tokenizovaného produktu s možností zpětného odkupu garantuje provozovatel zpětný odkup za pořizovací cenu a zákazník obdrží bonus ve výši 24% ze zakoupeného množství tokenizovaného produktu, na které nebyl zákazníkem uplatněn nárok na zpětný odkup.

4.12. Bonus je převeden zákazníkovi formou předmětného tokenizovaného produktu na stejnou blockchain adresu, na kterou byl převeden původní tokenizovaný produkt. Na bonus se vztahují od okamžiku jeho poskytnutí stejné podmínky zpětného odkupu jako na zakoupený produkt od okamžiku nákupu.

4.13. Žádost o zpětný odkup je možné zadat prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách provozovatele.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. b) a l) občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy:

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

5.2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, kdy je produkt dodán zákazníkovi:
5.2.1. z důvodů nenadálých změn okolností (kurzových pohybů), na základě § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
5.2.2. z důvodů podezření na praní špinavých peněz, tak jak je definováno v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5.2.3. z jiných důvodů

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. a 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy (zejm. převodní poplatky) nese v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1., 5.2.1. a 5.2.3. provozovatel, v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2.2. zákazník.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. nebo 5.2. obchodních podmínek vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je obchodník od zákazníka přijal, nedohodnou-li se jinak. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník produkty vrátí.

5.5. Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

6. Dodací podmínky

6.1. Obchod s produkty probíhá formou objednávky vytvořené na internetové adrese. Potvrzení objednávky odeslané provozovatelem na emailovou adresu zákazníka obsahuje platební instrukce a informace o omezené časové platnosti pro úhradu kupní ceny. V případě dodržení platebních instrukcí zákazníkem v průběhu časové platnosti provozovatel dohodnutou smluvní transakci neprodleně dokončí. Provozovatel je oprávněn dokončit objednávku i po uplynutí časové platnosti potvrzení objednávky.

6.2. Pokud bude závazek zákazníka splněn po uplynutí časové platnosti objednávky, bude zákazníkovi zaslán email s nabídkou realizace transakce za nových podmínek nebo zrušení transakce. Nepotvrdí-li si zákazník v době platnosti této nabídky jednu z nabízených variant, považuje se transakce za zrušenou.

6.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za chybné zadání blockchain adresy zákazníkem. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno produkty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Reklamace

7.1. Smluvní strany se zavazují, že vzájemné závazky vypořádají v dobré víře a bez zbytečného odkladu.
7.2. Případné spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví k zakoupeným produktům zaplacením kupní ceny v souladu s ostatními ustanoveními těchto obchodních podmínek.
8.2. Provozovatel není ve vztahu k zákazníkovi  vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím emailu damara@matia.info. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle provozovatel na email zákazníka.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporů mezi provozovatelem a zákazníkem je rovněž možné využít platformu online nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).
8.6. Provozovatel je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Doručování

9.1. Doručování se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
9.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím emailu uvedeného v uživatelském účtu zákazníka či uvedeného zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na internetové adrese provozovatele.

10. Partnerský program

Aktuálně není aktivní žádný partnerský program.

11. KYC a AML

11.1. Zákonné ověření uživatelů pro účely KYC (Know Your Customer – poznejte svého zákazníka) a AML (Anti Money Laundering –  proti praní špinavých peněz) probíhá prostřednictvím bankovního účtu v některé z českých nebo slovenských bank.

11.2. Před provedením transakce přesahující celkovou hodnotu kumulovaných obchodů na platformě TokenTrezor ve výši ekvivalentu 25.000,- Kč je potřeba zaslat pro ověření identity z bankovního účtu vedeného u některé z bank v České nebo Slovenské republice drobnou částku, která je následně uživateli ve stejné výši navrácena zpět.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Kontaktní údaje provozovatele:

  • Adresa pro doručování: DAMARA s.r.o., Jakubov 64, 36273 Vojkovice
  • Email: damara@matia.info, telefon: +420 777 596 946.

Ochrana soukromí

Podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky“)

1. POUŽITÉ POJMY

1.1. Správce dat: DAMARA s.r.o., IČ: 27916642 (dále „správce“)

1.2. Zákazník: Subjekt využívající produkty a služby správce

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) v souladu s Kap. IV, Odd. 4. GDPR.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb a fakturace. Vaše kontakty můžeme využít k zasílání reklamních či obchodních sdělení, zavazujeme se však nepředat je žádné třetí straně s výjimkou osob dopravujících zboží.

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti správce a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu stanoveném těmito podmínkami.

3.2. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků v souladu s těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení ochrany osobních údajů („nařízení”).

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou bezpečně shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

5. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze následující osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávky: jméno, příjmení, ulice, psč, město, stát, telefon, IČ, DIČ, email, IP adresa, číslo bankovního účtu a veškeré údaje z fotokopií dokladů předaných zákazníkem správci.

6. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním písemné žádosti na adresu správce.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.