fbpx

Whitepaper

1. Tento dokument shrnuje strategické cíle podniku, prostředky, kterými bude těchto cílů dosahováno a časové etapy, ve kterých bude vývoj probíhat.

2. Platforma TokenTrezor.com vznikla jako první registr tokenizovaného majetku a zaplňuje zásadní mezeru na trhu v oblasti tokenizace aktiv prostřednictvím technologie blockchain. Nedílnou součástí jsou nástroje pro pomoc majitelům aktiv při získávání dodatečných finančních zdrojů a zprostředkování zajímavých příležitostí pro investory. Podporuje obchodování na decentralizované burze a nabízí investorům diverzifikované portfolio aktiv s vysokou likviditou, která je dále zajištěna možností zpětného odkupu v souladu s obchodními podmínkami.

3. První fáze rozvoje probíhá v české jazykové lokalizaci zaměřené na české a slovenské uživatele. Po dosažení kombinovaného cíle 2.000 registrovaných uživatelů a měsíčního obratu v minimální výši 100,-ETH za 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce proběhne expanze do anglické jazykové oblasti.

4. Platforma nabízí investorům možnost přímo se podílet na jejím rozvoji prostřednictvím tokenu TOTR. Vlastnictví tokenů opravňuje držitele k výplatě tokenizované čtvrtletní dividendy ve výši 6% (24% p.a.) z množství tokenů zakoupených do konce 2. kalendářního měsíce daného čtvrtletí. Po dosažení prvního milníku, kterým je dosažení prodeje 5miliónů ks tokenu TOTR, bude vlastnictví platformy TokenTrezor.com převedeno na nově vytvořenou Evropskou akciovou společnost (SE). Následně proběhne navýšení základního kapitálu upsáním akcií a na vlastníky tokenů TOTR bude poměrným způsobem převeden 10% podíl ve společnosti formou akciemi podložených security tokenů.

5. Roadmap 1. čtvrtletí 2020

  1. Vytvoření nástroje pro tvorbu ERC20 tokenů – DOKONČENO
  2. Vytvoření nástroje pro prodej ETH – DOKONČENO
  3. Vytvoření registru tokenizovaných aktiv – DOKONČENO
  4. Vytvoření nástroje pro investování do tokenizovaných dluhopisů – DOKONČENO
  5. Emise 5miliónů kusů tokenu TOTR – DOKONČENO

5.1. Tvorba ERC20 tokenů

Platforma umožňuje tvorbu tokenů standardu ERC20 v blockchain síti Ethereum. Po jejich vytvoření jsou tokeny převedeny do ETH peněženky majitele, který s nimi může dále disponovat. Vklad do Registu tokenizovaného majetku je pro tokeny vytvořené na TokenTrezor.com osvobozen od poplatku.

5.2. Prodej Etherů

Pro převody emitovaných tokenů v síti Ethereum jsou potřeba Ethery jako palivo pro potvrzování transakcí, proto je nabízena možnost nákupu Etherů přímo v rámci platformy TokenTrezor.

5.3. Registr tokenizovaného majetku

Registr umožňuje deklaraci vlastnictví tokenizovaného podkladového majetku. Zájemci mohou jejím prostřednictvím získat kontakt na majitele podkladových aktiv pro ověření souvisejících informací.

5.4. Investice do dluhopisů

Tokenizované dluhopisy jsou první fází procesu postupného rozšiřování funkcionality na další typy aktiv.

Cíle stanovené do konce 1. čtvrtletí 2020 jsou splněny. Aktuálně probíhá ladění funkčnosti a marketingová podpora za účelem dosažení cílů stanovených v článku 3. TOHOTO DOKUMENTU.

6. Zdroje příjmů

Dlouhodobá udržitelnost provozu platformy bude zajištěna příjmy plynoucími z poskytovaných produktů a služeb, kterými jsou:

  • poplatky za provedení zápisu do Registru tokenizovaného majetku
  • platby za provedení tokenizace majetku formou emise tokenů
  • provize z prodeje souvisejících produktů (ETH, Trezor, …)
  • podíl na výnosu z podkladových aktiv